Akşehir http://www.booked.net
+18°C

 

TİCARET BORSASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 
Kayıt Beyannamesi borsa tarafından verilir, ilgili kişi veya kişiler tarafından doldurularak borsaya diğer belgeler ile teslim edilir. Diğer belgeler ise şunlardır.
 
1- Ticaret siciline kayıtlı olanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ nin bir nüshası veya tasdikli örneği ile Ticaret ve Sanayi Odası kayıt sureti
2- Ticaret Siciline değil de  esnaf siciline kayıtlı olanlar ise, Esnaf ve Sanatkar Odasından onaylı sicil tasdiknamesi
3- Vergi levhası fotokopisi
4- Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri
5- Onaylı ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdan örneği
6- İkametgah belgesi
7- 4,5x6 ebadında 3 adet fotoğraf